> Hjem_____________________________________

Senter for omsorgsforskning - Sør er ett av i alt 5 regionale sentre for omsorgsforskning opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet. Senteret er etablert som et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark og vil ha som overordnet mål å styrke praksisnær forskning innen omsorgsfeltet. En sentral oppgave for senteret vil være å drive kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og nettverksbygging overfor kommunene i regionen

Skal bidra til et helhetlig tilbud

           
 
    Senter for omsorgsforskning-Sør har på oppdrag fra Helsedirektoratet utviklet et opplæringsprogram i Aktiv Omsorg. Høgskolen i Telemark er et av studiestedene som tilbyr opplæringen. Første kull startet i fjor høst og har hatt 25 deltakere. Nå er det mulighet for å melde seg på til neste runde.Gjennom studiet Aktiv Omsorg skal deltakerne få økt forståelse for samspillet mellom kultur, aktivitet, helse og trivsel. I april starter et nytt kurs.Les hele artikkelen her.  
           

Vold i nære relasjoner - Kommunale tiltak for å hjelpe eldre som utsettes for overgrep med fokus på hjemmetjenestens pasienter

             
   
    Mål for prosjektet var å rette søkelyset på kunnskap, kompetanse og organisering som har innvirkning på hjemmetjenestens evne til å gi hensiktsmessige tjenester til eldre ofre for overgrep. Prosjektet ble forankret i Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner for Skien kommune som ble vedtatt av Bystyret den 06.09.12. Det ble gjennomført individuelle og fokusgruppeintervjuer av ansatte i hjemmetjenesten og annet nøkkelpersonell i Skien kommune i perioden desember 2012 til mai 2013. Rapportens hensikt er å formidle konkrete og praktiske tiltak og anbefalinger om innhold og organisering av tjenestene for å møte utfordringene knyttet til eldre pasienter som er offer for vold i nærer relasjoner. Prosjektet ble finansiert av det regionale forskingsfondet Oslofjordfondet, samt gjennom samarbeidsmidler bevilget av Høgskolen i Telemark. Last ned rapport(pdf)  

Dokumentasjon av sykepleie - Et aksjonsforskningsprosjekt i Setesdal

         
 
    Hensikten med prosjektet har vært å kartlegge rutiner i forhold til det å dokumentere sykepleie. Det har vært gjennomført intervju av utvalgte ansatte i hjemmesykepleie og sykehjem, og en spørreundersøkelse ut mot øvrige ansatte i samme arena.Prosjektet har foregått i følgende fire Setesdalkommuner i perioden oktober 2010 - juli 2012: Bykle, Valle, Bygland og Evje. Setesdal regionråd er ansvarlig for prosjektet som er et delprosjekt i tilknytning til det større interkommunale helseprosjekt som har pågått i samme kommuner i mer eller mindre samme tidsrom. Last ned rapport (PDF)

Olle Söderhamn har gått bort

 
   

Professor ved Fakultet for helse- og idrettsfag og faglig leder ved Senter for omsorgsforskning-Sør, Olle Söderhamn døde julaften ved Frivolltun sykehjem etter lang tids sykdom. Olle ble 62 år gammel. Våre tanker går til hans kone Ulrika, og øvrig familie. Olle Söderhamn var et varmt og klokt medmenneske og en faglig drivkraft ved fakultetet og senteret, og hans bortgang vil etterlate seg et stort tomrom blant familie, venner og kolleger.

Söderhamn har sin doktorgrad fra Linköpings universitet i 1998 og ble senere professor ved Högskolen Väst i Trollhättan. Han kom til Universitetet i Agder som professor i 2006 ved Fakultet for Helse- og idrettsfag. Olles betydelige engasjement og innsats for omsorgsforskning verdsettes høyt blant kolleger både i inn- og utland og hans arbeid har fått betydning langt ut over landets grenser. I tillegg til hans arbeid som professor og faglig leder ved UiA, hadde Olle Söderhamn en rekke roller og verv, herunder redaktør for tidsskriftet Nordisk sygepleieforskning.

Hans arbeid og våre minner om ham vil leve videre. Fred over Olles minne.

 
           

Et prosjekt i samarbeid mellom Høgskolen i Telemark, Skien kommune og Porsgrunn kommune om deltidsutdanning av Vernepleiere


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   
Høgskolen i Telemark
Avd. for helse- og sosialfag
Postboks 203
3901 Porsgrunn
Besøksadresse: Kjølnes ring 56
Telefon: 35 02 62 00
Fax: 35 57 50 02
 
   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.