> Hjem_____________________________________

Senter for omsorgsforskning - Sør er ett av i alt 5 regionale sentre for omsorgsforskning opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet. Senteret er etablert som et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark og vil ha som overordnet mål å styrke praksisnær forskning innen omsorgsfeltet. En sentral oppgave for senteret vil være å drive kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og nettverksbygging overfor kommunene i regionen

Nå er arbeidet igang med ny strategiplan for en ny fireårsperioden for Senter for omsorgsforskning-Sør

En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Skal bidra til et helhetlig tilbud

           
 
    Senter for omsorgsforskning-Sør har på oppdrag fra Helsedirektoratet utviklet et opplæringsprogram i Aktiv Omsorg. Høgskolen i Telemark er et av studiestedene som tilbyr opplæringen. Første kull startet i fjor høst og har hatt 25 deltakere. Nå er det mulighet for å melde seg på til neste runde.Gjennom studiet Aktiv Omsorg skal deltakerne få økt forståelse for samspillet mellom kultur, aktivitet, helse og trivsel. I april starter et nytt kurs.Les hele artikkelen her.  
           

Vold i nære relasjoner - Kommunale tiltak for å hjelpe eldre som utsettes for overgrep med fokus på hjemmetjenestens pasienter

             
   
    Mål for prosjektet var å rette søkelyset på kunnskap, kompetanse og organisering som har innvirkning på hjemmetjenestens evne til å gi hensiktsmessige tjenester til eldre ofre for overgrep. Prosjektet ble forankret i Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner for Skien kommune som ble vedtatt av Bystyret den 06.09.12. Det ble gjennomført individuelle og fokusgruppeintervjuer av ansatte i hjemmetjenesten og annet nøkkelpersonell i Skien kommune i perioden desember 2012 til mai 2013. Rapportens hensikt er å formidle konkrete og praktiske tiltak og anbefalinger om innhold og organisering av tjenestene for å møte utfordringene knyttet til eldre pasienter som er offer for vold i nærer relasjoner. Prosjektet ble finansiert av det regionale forskingsfondet Oslofjordfondet, samt gjennom samarbeidsmidler bevilget av Høgskolen i Telemark. Last ned rapport(pdf)  

Dokumentasjon av sykepleie - Et aksjonsforskningsprosjekt i Setesdal

         
 
    Hensikten med prosjektet har vært å kartlegge rutiner i forhold til det å dokumentere sykepleie. Det har vært gjennomført intervju av utvalgte ansatte i hjemmesykepleie og sykehjem, og en spørreundersøkelse ut mot øvrige ansatte i samme arena.Prosjektet har foregått i følgende fire Setesdalkommuner i perioden oktober 2010 - juli 2012: Bykle, Valle, Bygland og Evje. Setesdal regionråd er ansvarlig for prosjektet som er et delprosjekt i tilknytning til det større interkommunale helseprosjekt som har pågått i samme kommuner i mer eller mindre samme tidsrom. Last ned rapport (PDF)

Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   
Høgskolen i Telemark
Avd. for helse- og sosialfag
Postboks 203
3901 Porsgrunn
Besøksadresse: Kjølnes ring 56
Telefon: 35 02 62 00
Fax: 35 57 50 02
 
   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.